Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 03.12.2021

                                                                            P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  8.12.2021  (streda )  o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Otvorenie.

              2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

             3.  Informovanie poslancov o pridelení dotácie na výstavbu vodovodu v obci Hrubov

              4.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024

             5.  Návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023-2024

             6.  Prejednanie správy o výsledkoch finančnej kontroly č.  7/2021

              7.  Prejednanie celoročnej správy o výsledkoch finančných kontrol za rok 2021 v obci

                   Hrubov

             8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrubov na I. polrok 2022

              9. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 4/2021

             10. Prejednanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2022

             11. Schválenie auditu za rok 2020

             12.  Rôzne

             13.  Diskusia

             14.  Návrh na uznesenie

             15.  Záver

                                                                                                                                        


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >