Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hrubove

 08.11.2022

                                                               P O Z V Á N K A

                             Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční

dňa  11.11.2022  (piatok)  o  16,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Úvodné náležitosti

                   a) Otvorenie zasadnutia

                   b) Určenie zapisovateľky a  overovateľov zápisnice

                   c) Oznámenie výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a  poslancov do  obecného zastupiteľstva

                   d) Odovzdanie osvedčení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  obecného zastupiteľstva

                   e) Zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva

                    f) Príhovor starostu

              2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

              3.  Voľba zástupcu starostu obce

              4.  Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť  zasadnutia zastupiteľstva v súlade so

                    znením § 12 zákona o obecnom zriadení

              5.  Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

              6.  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov

              7 . Príspevok na stravné lístky pre zamestnancov obce podľa zákonníka práce

              8. Cestovné náhrady za používanie vlastného motorového vozidla

              9. Určenie platu starostu

             10. Diskusia

             11. Záver

              

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >