Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zasadnutia

 22.11.2022

                                                           P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  25.11.2022  (piatok)  o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Otvorenie.

              2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025

             4.  Návrh rozpočtu na rok 2023 a roky 2024-2025

              5.  Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol č. 6,7/2022

             6.   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

             7.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 4/2022

             8.  VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2023

             9.  Schválenie auditu za rok 2021

            10.  Usporiadanie akcie Mikuláš 2022 a privítanie Nového roku 2023

            11.  Rôzne   

            12.  Diskusia

            13.  Návrh na uznesenie

            14.  Záver

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >