Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 13.09.2022

                                                P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  15.9.2022  (štvrtok )  o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

               1.  Otvorenie.

               2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Prejednanie správ z finančných kontrol č.  4,5/2022

              4.  Usporiadanie podujatia „Mesiac úcty k starším“

              5.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 3/2022

              6.  Návrh na uzavretie zmluvy s VVS a.s.

              7.  Informovanie poslancov o výstavby vodovodu a plynovodu v 1.etape

              8.  Rôzne

              9.  Diskusia

            10.  Návrh na uznesenie

            11.  Záver

           

             

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >