Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 27.02.2023

                                                                                    

                                                                                                    V Hrubove, 27.2.2023

                                                P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  3.3.2023  (piatok )  o 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Otvorenie.

              2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Prejednanie ročnej správy o výsledkoch finančných konrol za rok 2022

             4.  Prejednanie správy z  finančnej kontroly  č. 1/2023

             5.  Predloženie majetkového priznania

             6.  Schválenie poplatku za stravu v ŠJ

              7.  Odpredaj prebytočného majetku MŠ

              8.  Organizačné-technické zabezpečenie stavania mája

              9.  Informovanie poslancov o podaných žiadostiach

            10.  Prejednanie rozpočtového opatrenie 1/2023

            11.  Rôzne

            12. Diskusia

            13. Návrh na uznesenie

             14.  ZáverZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >