Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 05.06.2023

                                                                                                    

                                                P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  9.6.2023  (piatok )  o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

               1.  Otvorenie.

               2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Prejednanie správy z finančnej kontroly č. 2,3/2023

              4.  Prejednanie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2022

              5.  Schválenie plánu kontroly hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023

              6.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 2/2023

              7.  Usporiadania športového dňa obce

              8.  Informovanie poslancov o podaných žiadostiach

              9.  Rôzne

            10.  Diskusia

            11.  Návrh na uznesenie

            12.  Záver

             

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >