Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 12.12.2023

   P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  18.12.2023  (pondelok )  o 17,30 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

             1.  Otvorenie.

               2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2024-2026

              4.  Návrh rozpočtu na rok 2024 a roky 2025-2026

              5.  Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol č. 6,7/2023         

               6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024

              7.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 4/2023

              8.  VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2024

               9.  Schválenie auditu na roky 2022 -2025

            10.  Usporiadanie akcie Mikuláš 2023

             11.  Schválenie uznesení na vstup obce Hrubov do Dlhopisového programu VVS

            12.  Rôzne

            13.  Diskusia

            14.  Návrh na uznesenie

            15.  Záver


                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >