Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 04.06.2024

                                                                                                    V Hrubove, 4.6.2024

                                                P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  7.6.2024  (piatok )  o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Otvorenie.

               2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Prejednanie správy z finančnej kontroly č. 2,3/2024

              4.  Prejednanie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2023

              5.  Schválenie plánu kontroly hlavnej kontrolórky na II. polrok 2024

              6.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 2/2024

              7.  Usporiadania športového dňa obce

              8.  Informovanie poslancov o možnosti vybudovania veterného parku v obci Hrubov

               9.  Informovanie poslancov o potrebe zabezpečenia fin. prostriedkov vo výške 5% na

                     spolufinancovanie výstavby vodovodu Hrubov

            10.  Rôzne - diskusia

            11.  Návrh na uznesenie

            12.  Záver

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >