Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 26.05.2021

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 7.6.2019


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 13.6.2019 (štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
 3. Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol č. 2,3/2019
 4. Organizačno-technické zabezpečenie „Dňa rodiny 2019“
 5. Schválenie Plánu kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
 6. Prejednanie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2018
 7. Informovanie poslancov OZ o podmienkach napojenia plynu do našej obce
 8. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 2/2019
 9. Prejednanie zmluvy o nájme nehnuteľnosti
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Návrh na uznesenie
 13. Záver


Štefan Trusák
starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >