Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 26.05.2021

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 9.12.2019


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2019 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
 4. Návrh rozpočtu na rok 2020 a roky 2021-2022
 5. Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol č. 5,6,7/2019
 6. Prejednanie celoročnej správy o výsledkoch finančných kontrol za rok 2019 v obci Hrubov
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrubov na I. polrok 2020
 8. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 4/2019
 9. Prejednanie návrhu VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020
 10. Schválenie auditu za rok 2018
 11. Privítanie Nového roku 2020
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver


Štefan Trusák
starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >