Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 26.05.2021

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 7.12.2020


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2020 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
 4. Návrh rozpočtu na rok 2021 a roky 2022-2023
 5. Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol č. 5,6,7/2020
 6. Schválenie zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti
 7. Prejednanie celoročnej správy o výsledkoch finančných kontrol za rok 2020 v obci Hrubov
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hrubov na I. polrok 2021
 9. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 3/2020
 10. Prejednanie VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2021
 11. Schválenie auditu za rok 2019
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver


Štefan Trusák
starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >