Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 08.06.2021

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 8.6.2021


POZVÁNKA


Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2021 (piatok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.Program rokovania


 1. Otvorenie.
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
 3. Prejednanie správ ofinančných kontrolách
 4. Prejednanie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2020
 5. Schválenie plánu kontroly hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
 6. Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 2/2021
 7. Usporiadanie športového dňa obce
 8. Schválenie nákupu plastových nádob na sklo
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver


Štefan Trusák
starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 >