Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 01.03.2022

                                                P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  4.3.2022  (piatok )  o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Otvorenie.

              2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Prejednanie správ o výsledkoch finančných kontrol  č. 1, 2/2022

             4.  Predloženie majetkového priznania

             5.  Organizačno-technické zabezpečenie stavania mája

              6.  Informovanie poslancov o realizácií prác vodovodu a plynu do našej obce

             7.  Informovanie poslancov o podanej žiadosti na dotáciu z PSK

             8.  Schválenie VZN 2/2022 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov

              9.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 1/2022

            10.  Rôzne

            11. Diskusia

            12. Návrh na uznesenie

             13.  Záver

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 >