Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie OZ

 20.06.2022

 P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  24.6.2022  (piatok )  o 19,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

               1.  Otvorenie.

               2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Prejednanie správy z finančnej kontroly č. 3/2022

              4.  Prejednanie záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce za rok 2021

              5.  Schválenie plánu kontroly hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022

              6.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 3/2022

              7.  Usporiadania športového dňa obce

              8.  Návrh na vzatie úveru na stavbu plynofikácie obce Hrubov

              9.  Návrh na schválenie VZN č. 3/2022 o pravidlách udržiavania čistoty v obci Hrubov

            10.  Návrh na schválenie VZN č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode

            11.  Návrh na schválenie VZN č. 5/2022 na zabezpečenia verejného poriadku

            12.  Návrh na schválenie VZN č. 6/2022 o miestnom referende v obci Hrubov

            13.  Návrh na  schválenie VZN č. 7/2022 o názvoch ulíc v obci Hrubov

            14.  Rôzne

            15.  Diskusia

            16.  Návrh na uznesenie

            17.  Záver


            

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >