Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie zastupiteľstva OZ

 18.09.2023

                                                P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  21.9.2023  (štvrtok )  o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

               1.  Otvorenie.

               2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Prejednanie správ z finančných kontrol č. 4,5/2023

              4.  Usporiadanie podujatia „Mesiac úcty k starším“

              5.  Prejednanie rozpočtového opatrenia č. 3/2023

              6.  Informovanie poslancov o pridelení dotácie na výstavbu vodovodu

              7.  Informácia poslancov o možnosti sa zapojenia obce Hrubov do dlhopisového

                     programu garantovaných výnosov

              8.  Informovanie poslancov o potrebe zabezpečenia finančných prostriedkov vo  

                     výške 5% na spolufinancovanie projektu výstavby vodovodu

              9.  Rôzne

            10.  Diskusia

            11.  Návrh na uznesenie

            12.  Záver

             

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >