Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce

 26.05.2021

OBEC HRUBOV, Hrubov č. 97, 067 23 Baškovce

V Hrubove 9.7.2020


Vyhlasuje výberové konanie na funkciu

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HRUBOV


v súlade s § 18a odst. 1-4 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 16 /2020 v Hrubove dňa 17.6.2020.Určuje následovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:


  1. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do 10.8.2020 na Obecnom úrade v Hrubove v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať! úväzok 0,05

    POŽIADAVKY:

  2. prihláška na výberové konanie
  3. súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ
  4. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
  5. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie - doklad
  6. osobitné kvalifikačné predpoklady - prax vo funkcii minimálne 6 rokov


Štefan Trusák
starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >