Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 08.03.2024

                                                                                                    V Hrubove, 8.3.2024

                                                P O Z V Á N K A

                   Podľa § 12 ods.1 zákona č.369/1190 Zb. o obecnom zriadení

                                                                  z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrubove, ktoré sa uskutoční dňa  14.3.2024  (štvrtok )  o 18,30 hod. v zasadačke obecného úradu.

              Program rokovania:

              1.  Otvorenie.

              2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisu.

              3.  Prejednanie ročnej správy o výsledkoch finančných konrol za rok 2023

             4.  Prejednanie správy z  finančnej kontroly  č. 1/2024

             5.  Predloženie majetkového priznania

             6.  Návrh na schválenie zmluvy o nájme - park

              7.  Návrh na schválenie predĺženia PHSR – Programu hosp.a sociálneho rozvoja obce

              8.  Organizačné-technické zabezpečenie stavania mája

              9.  Prejednanie rozpočtového opatrenie 1/2024

            10.  Rôzne

            11. Diskusia

            12. Návrh na uznesenie

             13.  Záver

  

             

                                                                                                           Štefan Trusák

                                                                                                           starosta obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >